ArchiwumPractices Of The Circular Economy In Community Source Projects: A Preliminary Study

Author: Tareq Salahi Almigheerbi


Using Moodle as a Response System for higher education in Poland: Benefits and challenges

Author: Anna Bąkała, Marek Molenda, Marcin Bąkała


E-Learning Course Design In ADDIE Methodology As a Process In BPMN 2.0

Author: Anna Bąkała, Marek Molenda, Marcin Bąkała


The Use of metamodeling for building the e-business aplications

Author: Zenon Biniek


Digitalization In The Transformation of The Business Environmnent

Author: Beata Butryn


The Use of ICT Tools In Discovering Knowledge About Law In Judical Decisions

Author: Iwona Chomiak-Orsa, Andrzej Greńczuk


Project management support systems in the SaaS model in the activity of virtual organizations

Author: Damian Dziembek


Smart Payment Terminal in energy payment for electric and hybrid cars

Author: Marcin Hernes, Przemysław Dankiewicz, Ewa Walaszczyk, Piotr Tutak, Iwona Chomiak-Orsa, Artur Rot, Agata Kozina, Marcin Fojcik, Mykola Dyvak, Bogdan Franczyk


Using Computer Software For Energy Saving Determination In Complex Business Processes – KGHM Polska Miedź S.A. Case Study

Author: Mariusz Sangórski


Conditions Of Outsourcing Implementation In E-Business

Author: Małgorzata Sobińska

Using agile practice under the CD-ERP model: A hybrid approach
Autor: Tareq Salahi Almigheerbi, David Ramsey, Anna LamekCustomer relationship management. Strategy and system perspectives
Autor: Miłosz Czopek, Marta Kazusek


Development of e-services with the implementation of microservice architecture – results of research in AMM Systems
Autor: Grzegorz Krzos, Paulina Wojciechowska-Dzięcielak, Beata Krzos


Attack vectors on supervised machine learning systems in business applications
Autor: Jerzy Surma


The use of cognitive agent programs in management support
Autor: Maciej Wuczyński, Paweł Golec, Marcin Hernes, Artur Rot, Wiesława Gryncewicz, Marcin Fojcik, Bogdan Franczyk, Mykola Dyvak


Urzędowe strony www jako podstawowe źródło informacji prawnej polskich przedsiębiorców / Official web sites as the main source of legal information of Polish entrepreneurs
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Maciej Krajewski


Doskonalenie procedury obsługi błędów oprogramowania przez wykorzystanie procesów zarządzania incydentami oraz problemami według ITIL / Improving the procedures of software error handling through using incidents and problems management processes according to ITIL
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Angelika Osińska


Modele decyzyjne w systemach informatycznych wsparcia logistyki dla transportu kolejowego / Decision models in IT systems supporting logistics rail transport
Autor: Izabela Dziaduch, Paweł Hanczar


Characteristics and application of Unified Communications as a Service (UCaaS) in enterprises / Charakterystyka i zastosowanie Unified Communication as a Service (UCaaS) w przedsiębiorstwach
Autor: Damian Dziembek, Tomasz Turek


System do zarządzania dokumentacją patentową w Wyszehradzkim Instytucie Patentowym / System for managing patent documentation in Visegrad Patent Institute
Autor: Arkadiusz Kwapisz


The new consumer: mobile, always connected and social – the user journey perspective / Nowy konsument: mobilny, zaangażowany społecznościowo i zawsze online − perspektywa decyzji zakupowych
Autor: Łukasz Łysik


The problem of ambidexterity in the context of internationalization / Problem ambidexterity w kontekście internacjonalizacji
Autor: Karolina Mazur


Koncepcja aplikacji wspierających twórczą organizację z wykorzystaniem metodyki TRIZ / The concept of applications supporting a creative organization with the use of TRIZ methodology
Autor: Dagmara Modrzejewska


Technologia blockchain jako rewolucja w transakcjach cyfrowych. Aspekty technologiczne i potencjalne zastosowania / Blockchain technology as a revolution in digital transactions. Technological aspects and potential applications
Autor: Artur Rot, Ryszard Zygała


Architektura systemów Blockchain 2.0 / Architecture of the Blockchain 2.0
Autor: Monika Sitarska-Buba


The construction of a corporate dictionary for the needs of the dynamic business process management / Konstrukcja słowników korporacyjnych na potrzeby dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi
Autor: Cezary Stępniak


Wybrane standardy elektronicznej wymiany informacji w podmiotach leczniczych / Selected standards of electronic information exchange in medical entities
Autor: Agnieszka Strzelecka


Cloud computing solutions in the management of a contemporary business organization. The vendor and user perspective / Rozwiązania cloud computing w zarządzaniu współczesną organizacją biznesową. Perspektywa dostawcy i użytkownika
Autor: Leszek Ziora


Ocena aplikacji instalowanych wybranych platform dystrybutorów gier komputerowych / Assessment of installed applications of selected computer games distributors
Autor: Witold Chmielarz, Oskar Szumski


Wykorzystanie nowoczesnych technik nauczania w kreowaniu kompetencji miękkich / The implementation of modern teaching methods in the soft skils creation
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Katarzyna Golusińska, Jakub Kruczek, Andrzej Chluski


Źródła informacji prawnej w polskich przedsiębiorstwach / Sources of legal information in Polish enterprises
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Maciej Krajewski, Katarzyna Golusińska


Cyfrowa transformacja przestrzeni organizacyjnej sportu / Digital transformation of sport organizational space
Autor: Wojciech Cieśliński, Piotr Głowicki, Wojciech Idzikowski, Igor Perechuda


Doświadczenia w nauczaniu na odległość na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej / Experiences in distance learning at the Faculty of Management at the Czestochowa University of Technology
Autor: Dariusz Dudek


Propozycja procedury badania użyteczności witryn internetowych / Proposal of the procedure of website usability evaluation
Autor: Helena Dudycz, Łukasz Krawiec


Analiza jakości wybranych systemów e-learningowych za pomocą wielokryterialnej metody analitycznego procesu decyzyjnego AHP / The multi-criteria analytic hierarchy process (AHP) for quality analysis of selected e-learning systems
Autor: Adam Stecyk


Utility of spatial description for evaluation of prosumption effects on examples of IT companies / Użyteczność deskrypcji przestrzennej do oceny efektów prosumpcji na przykładzie firm informatycznych
Autor: Cezary Stępniak


Identyfikacja barier korzystania z bankowości mobilnej w banku spółdzielczym / Identification of using mobile banking in a cooperative bank
Autor: Kamila Tomczyk


The ERP process system as a direction of the evolution of integrated management information systems / Procesowy system ERP jako kierunek ewolucji zintegrowanych systemów informatycznych zarządzania
Autor: Tomasz Turek, Damian Dziembek


Zarys metodyki analizy przedwdrożeniowej systemów zarządzania treścią / The outline of the methodology of the pre-implementation analysis for the content management systems
Autor: Radosław WójtowiczModelowanie procesów biznesowych z wykorzystaniem sieci Petriego i BPMN. Próba oceny metod / Business processes modeling using Petri Net and BPMN. An attempt to methods evaluation
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Alicja Kołtonowska


Smart mobility solutions in public transport based on analysis chosen smart cities / Mobilność inteligentna w transporcie publicznym na podstawie analizy wybranych miast inteligentnych
Autor: Helena Dudycz, Igor Piątkowski


Działania innowacyjne w domach kultury w ujęciu modelowym / Innovative activities at centers of culture in a model context
Autor: Krzysztof Hauke


Differentiation of supporting methods of business informatics teaching offered by selected educational portals / Zróżnicowanie wspomagających metod nauczania informatyki w biznesie oferowanych przez wybrane portale edukacyjne
Autor: Mieczysław Owoc, Katarzyna Hołowińska


Comparison of the use of social media in marketing by big and small enterprises in Poland / Porównanie używania mediów społecznościowych w marketingu przez duże i małe firmy w Polsce
Autor: Katarzyna Samek


Chatbot – modelowanie i aplikacje / Chatbot – modelling and applications
Autor: Grzegorz Szymański, Piotr Józwiak


The use of tourist mobile applications by the Y generation / Wykorzystanie aplikacji mobilnych w turystyce przez przedstawicieli pokolenia Y
Autor: Agnieszka Werenowska


Hybrydyzacja metodyk kanban i scrum jako narzędzie dostarczania oprogramowania / Hybridization of kanban and scrum methodologies as a tool of software providing
Autor: Ewelina Wróbel

Value generated by social networks in the context of Metcalfe’s law / Wartość generowana przez sieci społeczne w kontekście prawa Metcalfe’a
Autor: Edyta Abramek


Wybrane aspekty smart city na przykładzie Szczecina / Selected aspects of smart city on the example of Szczecin
Autor: Agnieszka Budziewicz-Guźlecka


Kierunki zastosowania ICT w komunikacji pomiędzy uczestnikami postępowań sądowych / Directions of ICT use in communication between participants of judicial proceedings
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Andrzej Greńczuk


Kierunki oraz narzędzia automatyzacji aplikacji internetowych / Directions and tools for automation of Internet applications
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Paweł Siewiera


Wspomaganie procesów decyzyjnych przez wykorzystanie algorytmów regułowych wyznaczających istotność atrybutów / Detecting business-relevant attributes in rule-based classification
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Filip Wójcik


Digitalizacja usług pocztowych / Digitalization of postal services
Autor: Anna Drab-Kurowska


Technologia blockchain jako kwantyfikator zmian w sektorze finansowym / Blockchain technology as a quantifier of changes in the financial sector
Autor: Monika Kołodziej


Modelowanie danych temporalnych w relacyjnym modelu danych / Modeling of temporal data in the relational data model
Autor: Sebastian Łacheciński


Wykorzystanie chmur obliczeniowych w Polsce i w państwach Unii Europejskiej: analiza porównawcza / Use of cloud computing in Poland and in the countries of the European Union: comparative analysis
Autor: Roman Machuga


Information systems for knowledge workers support / Systemy informatyczne wspierające pracowników wiedzy
Autor: Mariia RizunDiagnoza wykorzystania Big Data w organizacjach – wybrane wyniki badań / Diagnose of using Big Data in organizations – selected results of research
Autor: Kamila Bartuś, Kornelia Batko, Paweł Lorek


Ryzyko w tradycyjnych i zwinnych metodykach zarządzania projektami informatycznymi / Risk in agile and traditional methodologies of IT projects management
Autor: Joanna Bryndza


System Centralnej Informacji o Postępowaniach Sądowych i Egzekucyjnych – zarys koncepcji / Central Information about Court Proceedings and Enforcement Proceedings – concept outline
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Andrzej Greńczuk


Główne perspektywy wykorzystania Big Data w mediach społecznościowych / Main perspectives of using Big Data in social media
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Bartłomiej Mrozek


Możliwości wykorzystania technologii blockchain w obszarze edukacji/ Possibilities of using blockchain technology in the area of education
Autor: Dariusz Dudek


The barriers and benefits of implementing cloud computing in economic organizations / Bariery i korzyści zwiazane z implementacją chmury obliczeniowej w organizacjach gospodarczych
Autor: Paweł Kobis, Grzegorz Chmielarz


Prosumencki potencjał seniorów – stan obecny i perspektywy. Wyniki badań rynku polskiego / Seniors’ prosument potential – current state and prospects. Results of research of the Polish market
Autor: Maja Leszczyńska, Karol Łopaciński


System III platformy jako kolejny etap rozwoju systemów informatycznych wspierających przedsiębiorstwo / 3rd platform systems as the next stage of development of IT systems supporting a company
Autor: Monika Sitarska-Buba


Weryfikacja kwalifikacji informatycznych / Verification of IT qualifications
Autor: Zdzisław Szyjewski


Podstawy koncepcji analizy przedwdrożeniowej dla systemów zarządzania treścią w przedsiębiorstwie / The principles of the concept of the pre-implementation analysis for the content management systems in the enterprise
Autor: Radosław WójtowiczWykorzystanie wybranych funkcji systemów e-administracji przez użytkowników indywidualnych / Selected functions of e-government usage by individual users
Autor: Witold Chmielarz, Oskar Szumski


Usługi bankowości elektronicznej najpopularniejszych bankowych serwisów internetowych w Polsce w 2016 roku – analiza porównawcza / e-Banking services of the most popular banking websites in Poland in 2016 – comparative analysis
Autor: Witold Chmielarz, Marek Zborowski


Procesy komunikacyjne w tworzeniu modeli biznesu / Communication processes in new business models creation
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Beata Butryn


Electronic search engine for housing exchange as a tool in the management of the municipal housing stock / Elektroniczna wyszukiwarka zamiany mieszkań jako narzędzie w zarządzaniu mieszkaniowym zasobem gminy
Autor: Michał Dziadkiewicz, Paweł Cichowski


Analiza rozwoju gamifikacji biznesowej na przykładzie przedsięwzięć realizowanych w Polsce / Business gamification development analysis based on Polish businesses
Autor: Krzysztof Kania, Maria Smolarek


Współdzielenie i kokreacja jako przejawy nowych trendów w ekonomii / Sharing and co-creation as new trends in economy
Autor: Maja Leszczyńska, Karol Łopaciński


Potrzeby analityczne polskich firm a Big Data / Analytical needs of Polish companies vs. Big Data
Autor: Maria Mach-Król, Dagmara Modrzejewska


Rola technologii informacyjnych jako narzędzi integracji procesów transportowych w logistycznym łańcuchu dostaw / The role of information technologies as tools for the integration of transport processes in the logistic supply chain
Autor: Robert Sałek


Knowledge sharing processes in small and medium enterprises / Procesy dzielenia się wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach
Autor: Celina Sołek-Borowska


Wiarygodność metod badawczych / Research methods reliability
Autor: Zdzisław Szyjewski, Grzegorz Szyjewski


Zarys koncepcji dynamicznych zdolności analitycznych organizacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej / Outline of the concept of dynamic analytical capabilities in building the competitive advantage of the organization
Autor: Kornelia Batko


Znaczenie narzędzi wirtualizacji procedur cywilnych w opisywaniu procesów prawnych / Significance of visualization of the civil procedures for better illustration of legal processes
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Andrzej Greńczuk


Specjalistyczne oprogramowanie do modelowania rachunku kosztów działań w procesie kształcenia studentów. Przykład realizacji pracy dyplomowej / Specialized software for Activity-Based Costing modeling in students’ education process. An example of master thesis development
Autor: Arkadiusz Januszewski


Analiza koncepcji spersonalizowanych ścieżek kształcenia / Analysis of the concept of personalised learning pathways
Autor: Karol Korczak, Konrad Szymański


Media społeczne wykorzystywane przez przedsiębiorstwa do współtworzenia innowacji produktowych z klientami / Social media used by enterprises to co-operate product innovation with customers.
Autor: Katarzyna Samek


Evaluation of the on-line commercial service quality based on association rules / Ocena jakości usług handlowych on-line na podstawie analizy reguł asocjacyjnych
Autor: Monika Szyda, Ireneusz Czarnowski


IT re-implementation project. A multiple case study analysis / Informatyczne projekty reimplementacyjne. Analiza studiów przypadków
Autor: Bartosz WachnikAnaliza porównawcza pakietów metody Analytic Hierarchy Process programu R / Comparative analysis of Analytic Hierarchy Process R packages
Autor: Tomasz Bartłomowicz


Implementacja metody Analytic Hierarchy Process w pakiecie AHPmethod programu R / Implementation of Analytic Hierarchy Process method in AHPmethod of R package
Autor: Tomasz Bartłomowicz


Metody i narzędzia rozwiązywania problemów komunikacji w relacji IT–biznes w projektach informatycznych / Methods and tools of solving communication problems in relation IT–business in IT projects
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Alicja Kołtonowska


The computer program Scientific Article – the new approach to the empirical surveys / Program komputerowy Artykuł – nowe podejście do badań empirycznych
Autor: Eliza Khemissi


Mgła obliczeniowa jako nowy paradygmat wsparcia transmisji i przetwarzania danych w koncepcji Internetu rzeczy / Fog computing as a new paradigm for transmission support and data processing support in the concept of the Internet of things
Autor: Artur Rot


Wybrane podatności i zagrożenia bezpieczeństwa środowiska wirtualnego w organizacji / Selected security vulnerabilities and threats in the virtual environment in organizations
Autor: Artur Rot


Zagrożenia wynikające z implementacji koncepcji Internetu rzeczy. Rekomendacje dla organizacji i dostawców rozwiązań / Threats resulting from the implementation of the concept of the Internet of things. Recommendations for organizations and solution suppliers
Autor: Artur Rot, Bartosz Blaicke


Rola IT we współczesnych modelach biznesu / IT alignment to modern business models
Autor: Małgorzata Sobińska


Identyfikacja problemów komunikacji w relacji IT – biznes w projektach informatycznych. Spojrzenie z perspektywy uczestnika procesu wytwórczego / Identification of communication problems in relation IT – business based on IT projects. A viewpoint of the participant in the software development process
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Alicja Kołtonowska


Single sign on as an effective way of managing user identity in distributed web systems. The ActGo-Gate project case study / Single sign on jako efektywny sposób zarządzania tożsamością użytkowników w rozproszonych systemach internetowych na przykładzie projektu ActGo-Gate
Autor: Robert Kutera, Wiesława Gryncewicz


Wpływ mediów społecznościowych i technologii mobilnych na współczesne procesy zakupowe / The influence of social media and mobile technology on modern purchasing processes
Autor: Karol Łopaciński, Łukasz Łysik


Komunikacja między osobami niepełnosprawnymi a służ- bami ratunkowymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii mobilnych / Communication between disabled people and emergency services using modern mobile technologies
Autor: Grzegorz Pituła


Wybrane ekonomiczne i technologiczne kryteria alokacji danych i usług w chmurze obliczeniowej / Selected economic and technological criteria for the allocation of data and services in cloud computing
Autor: Artur Rot


Zaawansowane ataki typu ATP jako nowa forma zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa / Advanced Persistent Threat attacks as a new cybersecurity threat
Autor: Artur Rot, Bogusław Olszewski


Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych jako element systemu zarządzania ciągłością działania organizacji / Backup and data recovery as an element of Business Continuity Management system in the organisation
Autor: Artur Rot, Mateusz Pękala


Możliwości rozwijania systemów analitycznych dla MŚP w oparciu o środowisko języka Python / Developing analytical systems in SMEs based on Python environment
Autor: Ryszard ZygałaWhy do users choose Open Source software? Analysis of the network effect / Dlaczego użytkownicy wybierają oprogramowanie Open Source? Analiza efektu sieciowego
Autor: Dorota Celińska


The impact of information technology and knowledge- -oriented management on the operational effectiveness in Polish hospitals / Wpływ technologii informacyjnych i zarządzania zorientowanego na wiedzę na efektywność działalności polskich szpitali
Autor: Andrzej Chluski


Efekty i skutki uczestnictwa w grach komputerowych / The effects and consequences of participation in computer games
Autor: Witold Chmielarz, Oskar Szumski


Znaczenie nowoczesnych ICT w usprawnianiu wewnątrzorganizacyjnej komunikacji / The importance of modern ICT in improving intra-organisational communication
Autor: Iwona Chomiak-Orsa


Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej przez pozyskiwanie tzw. lokomotyw rozwoju / Promoting local entrepreneurship through acquisition of development locomotives
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger


Managing the process of electronic communication in a small legal firm / Zarządzanie procesem komunikacji elektronicznej w małej kancelarii prawnej
Autor: Michał Dziadkiewicz, Nicoletta Baskiewicz


On assessing an organization’s preparedness to adopt and make use of Big Data / Jak oceniać gotowość organizacji do wykorzystania Big Data
Autor: Maria Mach-Król


Cloud computing a zarządzanie wiedzą – wyzwania, szanse i zagrożenia / Cloud computing vs. knowledge management – challenges, opportunities and threats
Autor: Małgorzata Sobińska
Wpływ świadomości dotyczącej długu technicznego i wiedzy o nim na powodzenie projektów informatycznych / Impact of knowledge and awareness of technical debt in software developing teams on IT projects success
Autor: Przemysław Bagiński, Krzysztof Labus, Jan Werewka


Technologie informacyjno- -komunikacyjne w kreowaniu rozwiązań smart city / Information- -communication technologies in Smart City creation
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Paulina Szurant


W kierunku smart city – perspektywy polskie i światowe / In the Smart City direction – the world and Polish perspective
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Paulina Szurant


Interfejsy dostępu do baz danych – przegląd technologii Borland, Embarcadero, Sun, Oracle / Interfaces of access to databases ? review of Borland, Embarcadero, Sun, Oracle technologies
Autor: Sebastian Łacheciński


Interfejsy dostępu do baz danych – przegląd technologii Microsoft / Interfaces of access to databases ? Microsoft technology review
Autor: Sebastian Łacheciński


Analiza przyczyn problemów jakości oprogramowania na podstawie ankiet osób uczestniczących w procesie wytwarzania systemów informatycznych / Analysis of the reasons for software quality problems based on survey of persons involved in the process of developing of IT systems
Autor: Edyta Pieszczyk, Jan Werewka


Zarządzanie outsourcingiem IT w przedsiębiorstwach działających w Polsce – problemy i wyzwania / Trends in IT outsourcing management in companies operating in Poland ? problems and challenges
Autor: Małgorzata Sobińska


The implementation of the Enterprise Content Management systems in a company / Wdrażanie systemów zarządzania treścią w przedsiębiorstwie
Autor: Radosław Wójtowicz


Wpływ narzędzi informatycznych na kierunki ewolucji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach w Polsce w XXI wieku
Autor: Zbigniew Antczak


Indywidualizacja rozwiązań ICT w praktyce gospodarczej na przykładzie start-upów akademickich
Autor: Ewa Badzińska


Platforma zarządzania usługami jako narzędzie wspierające życie osób starszych
Autor: Grzegorz Biziel, Adam Pyka, Tomasz Skalniak, Jan Słowik


Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych determinantą doskonalenia komunikacji z interesariuszami w gminach
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger


Artificial intelligence and multi-agent software for e-health knowledge management system
Autor: Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański


Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menedżerskim
Autor: Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański


Technologia informacyjna jako determinanta rozwoju e-usług w sektorze medycznym i rehabilitacyjnym
Autor: Wiesława Gryncewicz, Karol Łopaciński


Zastosowanie modeli wnioskowania rozmytego w projektowaniu struktury interfejsu systemu rekomendującego
Autor: Jarosław Jankowski, Maciej Janiak


Chmura obliczeniowa dla logistyki – projekt LOGICAL
Autor: Jerzy Korczak


Przepływy wartości z wykorzystaniem narzędzi ICT– case study
Autor: Krzysztof Kubiak


Wykorzystanie Visual Basic w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie Instytutu Edukacji Gospodarczej Sp. z o.o.
Autor: Iwona Małgorzata Kutzner


Analiza i ocena uwarunkowań oraz możliwości wirtualizacji procesów wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych
Autor: Maja Leszczyńska


Optimization of network topology in a CIMM system used in organization management
Autor: Bohdan Józef Lewoc, Iwona Chomiak-Orsa, Antoni Izworski, Sławomir Skowroński, Antonina Kieleczawa


Narzędzia budowy systemu z temporalną bazą wiedzy wspomagającego twórczość organizacyjną
Autor: Maria Mach-Król


Zarys koncepcji doskonalenia procesów programowych – podejście systemowe
Autor: Adam Nowicki, Bogdan Burkot


Third dimension of e-commerce
Autor: Maria Pietruszka, Marian Niedźwiedziński


Technologiczne uwarunkowania budowy regionalnej społeczności biznesowej
Autor: Cezary Stępniak, Tomasz Turek


Wdrażanie systemów klasy Enterprise Content Management jako złożone przedsięwzięcie informatyczne
Autor: Radosław Wójtowicz


Functions of the integrated computer system of Ministry of the Treasury within the scope of exercising the owner’s supervision
Autor: Łukasz Żabski


Potencjał urządzeń mobilnych i gamifikacji w usługach edukacyjnych
Autor: Ewa Badzińska


Wdrażanie infrastruktury VDI w środowisku akademickim – studium przypadku
Autor: Paweł Chrobak


Efekty kształcenia jako podstawa projektowania programu studiów na kierunku Informatyka ekonomiczna
Autor: Dorota Jelonek, Barbara Łukasik-Makowska


Zastosowanie technologii informatycznych w kształceniu studentów w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej
Autor: Arkadiusz Januszewski


Wzorcowy program studiów licencjackich kierunku Informatyka ekononomiczna – koncepcja wstępna
Autor: Jerzy Korczak, Witold Abramowicz, Jerzy Gołuchowski, Andrzej Kobyliński, Mieczysław Owoc


Wykorzystanie wiedzy z zakresu Informatyki ekonomicznej w procesie modelowania ścieżek kształcenia
Autor: Karol Korczak, Konrad Szymański


Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesach wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
Autor: Barbara Łukasik-Makowska, Jerzy Korczak, Paweł Chrobak, Maciej Bac


Wykorzystanie narzędzi komunikacji, współpracy i wymiany plików przez studentów kierunków Informatyka i Zarządzanie
Autor: Karolina Muszyńska, Jakub Swacha


Prezentacja efektów kształcenia w kartach przedmiotów
Autor: Małgorzata Pańkowska,