Historia

Czasopismo „Informatyka Ekonomiczna” jest kontynuacją serii „Informatyka i Ekonometria”, która ukazywała się w latach 1996 i 1997 w ramach Prac Naukowych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W tym okresie Redaktorem Naukowym był Profesor Adam Nowicki.
Pierwsze wydania czasopisma Informatyka i Ekonometria były rocznikami, gdzie autorami najczęściej byli pracownicy Akademii Ekonomicznej. Wraz z upływem lat czasopismo zdobywało coraz większą renomę wśród środowiska akademickiego jak również praktyków gospodarczych współpracujących z Instytutem Informatyki Ekonomicznej we Wrocławiu. Zaowocowało to znacznym poszerzeniem grona zarówno autorów jak i czytelników czasopisma.

Aktualnie autorami artykułów naukowych są pracownicy prawie wszystkich szkół wyższych w Polsce, ale również między innymi naukowcy ze znaczących uniwersytetów niemieckich, francuskich oraz austryjackich.
W czasopiśmie „Informatyka Ekonomiczna” publikowane są artykuły zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim. Każdy z artykułów poddawany jest podwójnej tzw. „ślepej” recenzji.
Należy zaznaczyć, że recenzentami współpracującymi z czasopismem są znani naukowcy z kraju i zagranicy.

„Informatyka Ekonomiczna” zawiera szeroki wybór artykułów naukowych prezentujących poglądy oraz przemyślenia autorów, wynikające z doświadczeń związanych z tworzeniem, doskonaleniem oraz stosowaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w organizacjach. Artykuły przedstawiają współczesne kierunki naukowe oraz tendencje zarysowujące się we współpracy między podmiotami gospodarczymi a ośrodkami naukowymi. Poruszane zagadnienia coraz częściej wiążą się z problemami informatycznymi wynikającymi z globalizacji.

Bardzo istotny jest fakt coraz szerszej współpracy między Instytutem Informatyki Ekonomicznej a przedstawicielami czołowych polskich firm informatycznych, takich jak Comarch, BPSC, Unit4. Współpraca ta zaowocowała licznymi artykułami naukowymi, które były efektem współpracy między naukowcami a wymienionymi wyżej firmami.

Rada Naukowa czasopisma dba również o to aby minimum raz na dwa lata poświęcić przynajmniej część jednego zeszytu problematyce aktualnego stanu oraz kierunków rozwoju Informatyki Ekonomicznej jako obszaru dydaktyki.