Archives


Analiza porównawcza pakietów metody Analytic Hierarchy Process programu R / Comparative analysis of Analytic Hierarchy Process R packages
Autor: Tomasz Bartłomowicz


Implementacja metody Analytic Hierarchy Process w pakiecie AHPmethod programu R / Implementation of Analytic Hierarchy Process method in AHPmethod of R package
Autor: Tomasz Bartłomowicz


Metody i narzędzia rozwiązywania problemów komunikacji w relacji IT–biznes w projektach informatycznych / Methods and tools of solving communication problems in relation IT–business in IT projects
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Alicja Kołtonowska


The computer program Scientific Article – the new approach to the empirical surveys / Program komputerowy Artykuł – nowe podej- ście do badań empirycznych
Autor: Eliza Khemissi


Mgła obliczeniowa jako nowy paradygmat wsparcia transmisji i przetwarzania danych w koncepcji Internetu rzeczy / Fog computing as a new paradigm for transmission support and data processing support in the concept of the Internet of things
Autor: Artur Rot


Wybrane podatności i zagrożenia bezpieczeństwa środowiska wirtualnego w organizacji / Selected security vulnerabilities and threats in the virtual environment in organizations
Autor: Artur Rot


Zagrożenia wynikające z implementacji koncepcji Internetu rzeczy. Rekomendacje dla organizacji i dostawców rozwiązań / Threats resulting from the implementation of the concept of the Internet of things. Recommendations for organizations and solution suppliers
Autor: Artur Rot, Bartosz Blaicke


Rola IT we współczesnych modelach biznesu / IT alignment to modern business models
Autor: Małgorzata Sobińska


Identyfikacja problemów komunikacji w relacji IT – biznes w projektach informatycznych. Spojrzenie z perspektywy uczestnika procesu wytwórczego / Identification of communication problems in relation IT – business based on IT projects. A viewpoint of the participant in the software development process
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Alicja Kołtonowska


Single sign on as an effective way of managing user identity in distributed web systems. The ActGo-Gate project case study / Single sign on jako efektywny sposób zarządzania tożsamością użytkowników w rozproszonych systemach internetowych na przykładzie projektu ActGo-Gate
Autor: Robert Kutera, Wiesława Gryncewicz


Wpływ mediów społecznościowych i technologii mobilnych na współczesne procesy zakupowe / The influence of social media and mobile technology on modern purchasing processes
Autor: Karol Łopaciński, Łukasz Łysik


Komunikacja między osobami niepełnosprawnymi a służ- bami ratunkowymi z wykorzystaniem nowoczesnych technologii mobilnych / Communication between disabled people and emergency services using modern mobile technologies
Autor: Grzegorz Pituła


Wybrane ekonomiczne i technologiczne kryteria alokacji danych i usług w chmurze obliczeniowej / Selected economic and technological criteria for the allocation of data and services in cloud computing
Autor: Artur Rot


Zaawansowane ataki typu ATP jako nowa forma zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa / Advanced Persistent Threat attacks as a new cybersecurity threat
Autor: Artur Rot, Bogusław Olszewski


Tworzenie kopii zapasowych i odzyskiwanie danych jako element systemu zarządzania ciągłością działania organizacji / Backup and data recovery as an element of Business Continuity Management system in the organisation
Autor: Artur Rot, Mateusz Pękala


Możliwości rozwijania systemów analitycznych dla MŚP w oparciu o środowisko języka Python / Developing analytical systems in SMEs based on Python environment
Autor: Ryszard ZygałaWhy do users choose Open Source software? Analysis of the network effect / Dlaczego użytkownicy wybierają oprogramowanie Open Source? Analiza efektu sieciowego
Autor: Dorota Celińska


The impact of information technology and knowledge- -oriented management on the operational effectiveness in Polish hospitals / Wpływ technologii informacyjnych i zarządzania zorientowanego na wiedzę na efektywność działalności polskich szpitali
Autor: Andrzej Chluski


Efekty i skutki uczestnictwa w grach komputerowych / The effects and consequences of participation in computer games
Autor: Witold Chmielarz, Oskar Szumski


Znaczenie nowoczesnych ICT w usprawnianiu wewnątrzorganizacyjnej komunikacji / The importance of modern ICT in improving intra-organisational communication
Autor: Iwona Chomiak-Orsa


Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej przez pozyskiwanie tzw. lokomotyw rozwoju / Promoting local entrepreneurship through acquisition of development locomotives
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger


Managing the process of electronic communication in a small legal firm / Zarządzanie procesem komunikacji elektronicznej w małej kancelarii prawnej
Autor: Michał Dziadkiewicz, Nicoletta Baskiewicz


On assessing an organization’s preparedness to adopt and make use of Big Data / Jak oceniać gotowość organizacji do wykorzystania Big Data
Autor: Maria Mach-Król


Cloud computing a zarządzanie wiedzą – wyzwania, szanse i zagrożenia / Cloud computing vs. knowledge management – challenges, opportunities and threats
Autor: Małgorzata Sobińska

Wpływ świadomości dotyczącej długu technicznego i wiedzy o nim na powodzenie projektów informatycznych / Impact of knowledge and awareness of technical debt in software developing teams on IT projects success
Autor: Przemysław Bagiński, Krzysztof Labus, Jan Werewka


Technologie informacyjno- -komunikacyjne w kreowaniu rozwiązań smart city / Information- -communication technologies in Smart City creation
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Paulina Szurant


W kierunku smart city – perspektywy polskie i światowe / In the Smart City direction – the world and Polish perspective
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Paulina Szurant


Interfejsy dostępu do baz danych – przegląd technologii Borland, Embarcadero, Sun, Oracle / Interfaces of access to databases ? review of Borland, Embarcadero, Sun, Oracle technologies
Autor: Sebastian Łacheciński


Interfejsy dostępu do baz danych – przegląd technologii Microsoft / Interfaces of access to databases ? Microsoft technology review
Autor: Sebastian Łacheciński


Analiza przyczyn problemów jakości oprogramowania na podstawie ankiet osób uczestniczących w procesie wytwarzania systemów informatycznych / Analysis of the reasons for software quality problems based on survey of persons involved in the process of developing of IT systems
Autor: Edyta Pieszczyk, Jan Werewka


Zarządzanie outsourcingiem IT w przedsiębiorstwach działających w Polsce – problemy i wyzwania / Trends in IT outsourcing management in companies operating in Poland ? problems and challenges
Autor: Małgorzata Sobińska


The implementation of the Enterprise Content Management systems in a company / Wdrażanie systemów zarządzania treścią w przedsiębiorstwie
Autor: Radosław Wójtowicz


Wpływ narzędzi informatycznych na kierunki ewolucji funkcji personalnej w przedsiębiorstwach w Polsce w XXI wieku
Autor: Zbigniew Antczak


Indywidualizacja rozwiązań ICT w praktyce gospodarczej na przykładzie start-upów akademickich
Autor: Ewa Badzińska


Platforma zarządzania usługami jako narzędzie wspierające życie osób starszych
Autor: Grzegorz Biziel, Adam Pyka, Tomasz Skalniak, Jan Słowik


Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych determinantą doskonalenia komunikacji z interesariuszami w gminach
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Michał Flieger


Artificial intelligence and multi-agent software for e-health knowledge management system
Autor: Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański


Zaawansowane techniki graficznej analizy danych epidemiologicznych na kokpicie menedżerskim
Autor: Małgorzata Furmankiewicz, Anna Sołtysik-Piorunkiewicz, Piotr Ziuziański


Technologia informacyjna jako determinanta rozwoju e-usług w sektorze medycznym i rehabilitacyjnym
Autor: Wiesława Gryncewicz, Karol Łopaciński


Zastosowanie modeli wnioskowania rozmytego w projektowaniu struktury interfejsu systemu rekomendującego
Autor: Jarosław Jankowski, Maciej Janiak


Chmura obliczeniowa dla logistyki – projekt LOGICAL
Autor: Jerzy Korczak


Przepływy wartości z wykorzystaniem narzędzi ICT– case study
Autor: Krzysztof Kubiak


Wykorzystanie Visual Basic w procesie rekrutacji i selekcji pracowników na przykładzie Instytutu Edukacji Gospodarczej Sp. z o.o.
Autor: Iwona Małgorzata Kutzner


Analiza i ocena uwarunkowań oraz możliwości wirtualizacji procesów wdrażania i utrzymywania systemów informatycznych
Autor: Maja Leszczyńska


Optimization of network topology in a CIMM system used in organization management
Autor: Bohdan Józef Lewoc, Iwona Chomiak-Orsa, Antoni Izworski, Sławomir Skowroński, Antonina Kieleczawa


Narzędzia budowy systemu z temporalną bazą wiedzy wspomagającego twórczość organizacyjną
Autor: Maria Mach-Król


Zarys koncepcji doskonalenia procesów programowych – podejście systemowe
Autor: Adam Nowicki, Bogdan Burkot


Third dimension of e-commerce
Autor: Maria Pietruszka, Marian Niedźwiedziński


Technologiczne uwarunkowania budowy regionalnej społeczności biznesowej
Autor: Cezary Stępniak, Tomasz Turek


Wdrażanie systemów klasy Enterprise Content Management jako złożone przedsięwzięcie informatyczne
Autor: Radosław Wójtowicz


Functions of the integrated computer system of Ministry of the Treasury within the scope of exercising the owner’s supervision
Autor: Łukasz Żabski


Potencjał urządzeń mobilnych i gamifikacji w usługach edukacyjnych
Autor: Ewa Badzińska


Wdrażanie infrastruktury VDI w środowisku akademickim – studium przypadku
Autor: Paweł Chrobak


Efekty kształcenia jako podstawa projektowania programu studiów na kierunku Informatyka ekonomiczna
Autor: Dorota Jelonek, Barbara Łukasik-Makowska


Zastosowanie technologii informatycznych w kształceniu studentów w zakresie controllingu i rachunkowości zarządczej
Autor: Arkadiusz Januszewski


Wzorcowy program studiów licencjackich kierunku Informatyka ekononomiczna – koncepcja wstępna
Autor: Jerzy Korczak, Witold Abramowicz, Jerzy Gołuchowski, Andrzej Kobyliński, Mieczysław Owoc


Wykorzystanie wiedzy z zakresu Informatyki ekonomicznej w procesie modelowania ścieżek kształcenia
Autor: Karol Korczak, Konrad Szymański


Wykorzystanie technologii informacyjnych w procesach wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego
Autor: Barbara Łukasik-Makowska, Jerzy Korczak, Paweł Chrobak, Maciej Bac


Wykorzystanie narzędzi komunikacji, współpracy i wymiany plików przez studentów kierunków Informatyka i Zarządzanie
Autor: Karolina Muszyńska, Jakub Swacha


Prezentacja efektów kształcenia w kartach przedmiotów
Autor: Małgorzata Pańkowska,