Current issue

Publishing House: Wroclaw University of Economics
Year: 2018
Issue: 4 (50)
ISSN: 1507-3858
e-ISSN: 2450-0003
No. of page: 97
Size: B5
Binding: paperback

Urzędowe strony www jako podstawowe źródło informacji prawnej polskich przedsiębiorców / Official web sites as the main source of legal information of Polish entrepreneurs
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Maciej Krajewski


Doskonalenie procedury obsługi błędów oprogramowania przez wykorzystanie procesów zarządzania incydentami oraz problemami według ITIL / Improving the procedures of software error handling through using incidents and problems management processes according to ITIL
Autor: Iwona Chomiak-Orsa, Angelika Osińska


Modele decyzyjne w systemach informatycznych wsparcia logistyki dla transportu kolejowego / Decision models in IT systems supporting logistics rail transport
Autor: Izabela Dziaduch, Paweł Hanczar


Characteristics and application of Unified Communications as a Service (UCaaS) in enterprises / Charakterystyka i zastosowanie Unified Communication as a Service (UCaaS) w przedsiębiorstwach
Autor: Damian Dziembek, Tomasz Turek


System do zarządzania dokumentacją patentową w Wyszehradzkim Instytucie Patentowym / System for managing patent documentation in Visegrad Patent Institute
Autor: Arkadiusz Kwapisz


The new consumer: mobile, always connected and social – the user journey perspective / Nowy konsument: mobilny, zaangażowany społecznościowo i zawsze online − perspektywa decyzji zakupowych
Autor: Łukasz Łysik


The problem of ambidexterity in the context of internationalization / Problem ambidexterity w kontekście internacjonalizacji
Autor: Karolina Mazur


Koncepcja aplikacji wspierających twórczą organizację z wykorzystaniem metodyki TRIZ / The concept of applications supporting a creative organization with the use of TRIZ methodology
Autor: Dagmara Modrzejewska


Technologia blockchain jako rewolucja w transakcjach cyfrowych. Aspekty technologiczne i potencjalne zastosowania / Blockchain technology as a revolution in digital transactions. Technological aspects and potential applications
Autor: Artur Rot, Ryszard Zygała


Architektura systemów Blockchain 2.0 / Architecture of the Blockchain 2.0
Autor: Monika Sitarska-Buba


The construction of a corporate dictionary for the needs of the dynamic business process management / Konstrukcja słowników korporacyjnych na potrzeby dynamicznego zarządzania procesami biznesowymi
Autor: Cezary Stępniak


Wybrane standardy elektronicznej wymiany informacji w podmiotach leczniczych / Selected standards of electronic information exchange in medical entities
Autor: Agnieszka Strzelecka


Cloud computing solutions in the management of a contemporary business organization. The vendor and user perspective / Rozwiązania cloud computing w zarządzaniu współczesną organizacją biznesową. Perspektywa dostawcy i użytkownika
Autor: Leszek Ziora